Verksamheten

» Vi utför Pensionskuldsvärderingar enligt IAS och FAS (USGAAP)

» Vi hjälper Er starta livförsäkringsbolag

» Vi åtar oss rollen som ansvarig aktuarie

» Vi biträder vid utveckling eller köp

» Statistiksystem i försäkring med GIS/GP

» Expertvittnen vid tvister

Vi utför pensionsskuldvärderingar enligt IAS och FS (USGAAP)

EU har fattat beslut om att alla i Europa börsnoterade bolag från bokslutet 200 ska tillämpa en gemensam räkenskapsstandard IAS (International Accounting Standard). Standarden är i stora delar redan införd av Redovisningsrådet i den svenska redovisningsrekommendationen RR 29. Pensionsåtaganden är däremot inte ännu reglerade.

Pensionsskuldvärdering är ett mycket viktigt område p g a att pensionskostnader är en av de tyngsta posterna i bolagets resultaträkning. Beräkningar kräver omfattande underlag så vid beräkning används parametrar som dödlighetsintensitet, sjuklighetsintensitet, familjeförhållanden, personalomsättning, löneförändringar, inflation, ränteantaganden med mera. Många av de är företagsspecifika.

En nödvändig förutsättning för korrekt pensionsskuldsvärdering är effektiva rutiner för insamling av bakomliggande uppgifter.

Vi hjälper företag att upprätta sådana rutiner och utför pensionsskuldsberäkningar till bokslut för svenska modebolag med dotterbolag utomlands. Vi genomför även andra analyser av pensionskostnader.

Till toppen

Vi hjälper er starta liv- och sakförsäkringsbolag

Genom ändringar i Försäkringsrörelselagn 1982:713 möjliggörs från 1.9.2000 att driva livförsäkring i vinstsyfte. Genom det så kallade utdelningsförbudet från 1982 har all livförsäkring i Sverige drivits på ömsesidig grund d v s alla överskott och underskott har belastat de försäkrade, också i aktiebolag som drivit försäkringsrörelse.

Vi utvecklar fullständiga affärskoncept och startar nya försäkringsverksamheter på liv- och sakförsäkringsområdet inklusive marknadsundersökningar, koncessionsansökningar, produktutveckling och lansering, lönsamhetsanalyser och prognoser över verksamhetens utveckling.

Vi assisterar också vid gränsöverskridande verksamhet för svenska och utländska liv- och sakförsäkringsbolag. På kontoret har vi experter som behärskar franska, spanska, italienska, ryska, polska, tyska och engelska.

Till toppen

Vi åtar oss rollen som ansvarig aktuarie

I både liv- och sakförsäkringsbolag kräver Försäkringsrörelselagen 1982:713 att det ska finnas en ansvarig aktuarie som utför matematiska beräkningar beträffande premiesättning, skadereserver och solvens. Aktuarier ska ha teoretisk och praktisk kompetens samt vara godkänd av Finansinspektionen.

Till toppen

Vi biträder vid värdering och förvärv av verksamheter

Vid förvärv och försäljning av försäkringsbolag och vid värdering av vissa enskilda verksamhetsgrenar i liv- och sakförsäkringsbolag, värdering av stiftelser med mera biträder vi med vårt försäkringskunnande och vår beräkningstekniska kompetens.

Vid behov biträder vi kunden i marknads- och produktanalyser.

Till toppen

Statistiksystem i försäkring med GIS/GPS

Vi genomför projekt med geografisk presentation av försäkrade risker, skador och resurser för övervakning, kontroll och skadeservice. Systemet kan inarbetas i sak- och livförsäkringsbolag och i längden ge en helt ny närhet till kund med uppenbara mervärden. Kontakta oss för en demonstration.


Expertvittnen vid tvister

Vi assisterar våra uppdragsgivare och agerar som expertvittnen vid tvister med anknytning till försäkringsområdet. Vi genomför utredningar och levererar expertutlåtanden.

Till toppen